Mají se Křesťané modlit za dnešní politicko-vojenský Izrael? Za uměle vytvořený stát, který má být centrem JEDNÉ SVĚTOVÉ NADVLÁDY? VYSVĚTLENÍ SIONISTICKÉHO PODVODU STÁTU IZRAEL, KDE CHTĚJÍ SIONISTÉ NASTOLIT KRÁLOVSTVÍ FALEŠNÉHO MESIÁŠE – NADVLÁDU SIONISMU

Mají se Křesťané modlit za dnešní 

politicko-vojenský Izrael?

Za uměle vytvořený stát, který má být centrem JEDNÉ SVĚTOVÉ NADVLÁDY?

VYSVĚTLENÍ SIONISTICKÉHO PODVODU STÁTU IZRAEL, KDE CHTĚJÍ SIONISTÉ NASTOLIT KRÁLOVSTVÍ FALEŠNÉHO MESIÁŠE 

NADVLÁDU SIONISMU

 

Tento článek je opravdu důležitý, určitě doporčujeme každému si přečíst článek až do konce. Určitě ho sdílejte kamkoliv to půjde, aby se hlavně křesťané probudili z bludu uctívání fyzického Izraele, který je politicko-vojenský a pod tímto svatým jménem zabíjí nevinné lidi včetně malých dětí.
Opusťte toto uctívání. Neznamená to, že když něco nosí „svatý“ název nebo jméno, že je to svaté!


Křesťané po celém světě se modlí za stát Izrael v naivní naději, že jde o ten zaslíbený „Izrael“, který zaslíbil Bůh.

Opak je pravdou. V žádném případě se nejedná o zaslíbený Izrael, ale o pouhou ILUZI sionistického plánu tzv. „svatého Izraele“, kterou se snaží naplnit cíl jedné světové nadvlády vedené z uměle vytvořeného Izraele na území okupované Palestiny.

Mnoho křesťanů se plete, když si myslí, že je to vyvolený národ a hovoří o Izraeli jako o svaté zemi.

To je přesně to, co sionisté chtějí, aby si křesťané mysleli a naivně je podporovali ve svých sionistických cílech a plánech.

Sionisté si používají převážně křesťany v podpoře svých ohavných plánů na ovládnutí celého světa.

Ti jim dokonce ještě žehnají a schvalují jakékoliv kroky, které Izrael podniká.

Ať už jde o masakrování, bombardování a násilné vysídlování původního obyvatelstva – Palestinců a vyhánění z jejich domovů. To vše křesťané schvalují v naději, že jde o „vyvolený národ“, který má na to „dle nich plné právo“.

Je to skutečně strašné čemu mnoho křesťanů tleská a za co a hlavě za KOHO se modlí. Za Rothshildy uměle vytvořený sionistický stát, který naplňuje cíle světové nadvlády, které se bude muset poklonit celý svět.

PŘED ROKEM 1947 EXISTOVAL STÁT PALESTINA, KTERÝ SI SIONISTÉ UZORPOVALI K NAPLNĚNÍ SVÝCH SIONISTICKÝCH PLÁNŮ – NASTOLENÍ JEDNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY

Křesťané po celém světě věří, že dnešní politicko-vojenský Izrael je ten „pravý svatý Izrael“, který zaslíbil Bůh.

NE, TO OPRAVDU NENÍ.

Toto je baronem Rothshildem uměle vytvořený stát, který si hraje na to, že na to má dle jejich NOVÉ vytištěné bible nárok. Dle nové bible která se začla tisknout potom, co v roce 1948 na území Palestiny vzniknul stát Izrael.

V roce 1948. Není vytvořen na základě originálu, ale na základě PADĚLKU bible, která byla tento rok vytištěna a začala se hromadně distribuovat převážně do Severní Ameriky, kde se začalo šířit nové sionistické učení na základě nové SION bible.

Jako jednotlivci mohou být Židé stále spaseni, pokud se obrátí ke Kristu, ale jako celý národ jsou nyní Bohem zavrženi a on je NEBUDE obnovovat jako národ. Takže to, co se stalo v roce 1948, bylo hnutí SIONISTŮ, nikoli Boha, aby oklamali svět a připravili svět – uměle vytvořený Izrael – na příchod antikrista.

V KRISTU není nyní žádný rozdíl mezi žádnou rasou. Protože jsme „všichni jedno“ v Něm.

SIONISMUS je filozofie/hnutí lidí, kteří chtějí založit NOVÝ IZRAEL jako hlavní centrum JEDNÉ SVĚTOVÉ NADVLÁDY

JACOB DE ROTSHCHILD A ÚRYVEK Z NOVIN Z ROKU 1948 O VZNIKU STÁTU IZRAEL NA ÚZEMÍ PALESTINY

IZRAELSKÝ PREMIÉR BENJAMIN NETANJAHU, JACOB DE ROTHSHILD A JEHO DCERA HANA ROTHSCHILD.

Věděli jste o této „nové“ bibli, která se začala hromadně tisknout po vzniku státu Izrael?

Aby dosáhli svého cíle museli udělat jednu velmi důležitou věc. Potřebovali podporu celosvětového křesťanského společentství. Potřebovali cíkrve na své straně.

V 19. století, ještě před založením Izraele, Rotshildové spolupracovali s několika lidmi v křesťanství. Vybrali si muže jménem Cyrus Scofield. Byl odsouzeným právníkem, odborníkem na podvody a padělání. Byl požádán aby vytvořil NOVOU bibli.

Její název je Scofield Study Bible – Scofieldova studijní bible.

Byla to první bible v historii, která obsahovala stovky poznámek pod čarou. V těchto poznámkách pod čarou bylo do americké evangelické církve zavedeno nové učení, které říká, že má přijít NOVÝ politický vojenský Izrael a že to bude místo , kam přijde „Mesiáš“ (antikrist), aby vládl celému světu. Říkali, že se tak naplní zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi.

Tato bible se pak prostřednictvím Moodyho biblického institutu rozšířila po celé Americe a stala se základnem dnešní evangelikální teologie – dnešního křesťanství, které podporuje UMĚLE VYTVOŘENÝ NOVÝ STÁT IZRAEL.

Nikdo si nebyl vědom, že tato bible byla přímo financovaná satanisty.

A že slouží jejich záměru získat křesťanství na svou stranu pro vytvoření nového Izraele , který se má stát centrem jejich jednosvětové nadvlády.

Můžete si to sami prozkoumat, doporučuji, aby jste si to sami prověřili. Takže pokud nevěříte, udělejte si svůj vlastní průzkum a sami se přesvědčte. Neopakujte to samé dokola, že Izrael je „vyvolený národ“, když ve skutečnosti nevíte jak to celé je a jak vás zmanipulovali, aby jste byli na jejich straně.

Studijní bibli Scofield vydalo nakladatelství Oxford University Press, které vlastnili Rothshildové.

Tato Scofieldova studnijní bible doslova říká, že každý, kdo podpoří tento nový Izrael, bude Bohem požehnán.

A každý, kdo ho naopak nepodpoří, bude Bohem proklet.

Proto použili strach a zastašování, aby přiměli křesťany být na jejich straně – a to se jim i podařilo. V dnešní době naprostá většina křesťanů věří, že tento nový politický vojenský stát Izrael je skutečně naplněním Božího zaslíbení.

Ale nemají nejmenší tušení o co tu ve skutečnosti jde.

Podívejte se na toto velmi důležité video, kde je vysvětlen rozdíl mezi politcko-vojenským Izraelem a DUCHOVNÍM Izraelem:

Celá nasilná invaze do Palestiny, kde spolu muslimové, křesťané a židé žili v míru po tisíce let, je založena na nepochopení slibu, který dal Bůh Abrahamovi.

To potrvrdil Ježíš Kristus, který byl Mesiášem a přišel, aby naplnil všechna Boží zaslíbení daná Abrahamovi a jeho potomkům.

 

Všechny překvapil slovy když řekl :

„Mé království NENÍ Z TOHOTO světa.“ Řekl: „Není viditelné lidským okem“

„Mé království nefunguje se zbraněmi, NEVEDE VÁLKY.“

Řekl : Mé království není na nějakém zeměpisném místě na zemi.“

„Mé království je NEBESKÁ ŘÍŠE a vy ji můžete spatřit pouze skrze ducha Božího.“

„Vstoupit do něj můžeš pouze tehdy pokud se narodíš shůry skrze Ducha.“

Bůh tedy nemá zájem o politický vojenský národ, který vede válku a zabíjí lidi.

Kristus je nazýván POKOJEM. On je ten, kdo odstraňuje veškerou nenávist a násilí mezi lidmi a činí z lidí bratry.

Proto se v Novém zákoně píše:

„V Kristu není žid ani pohan“.

Už neexistuje žádné nepřátelství ani rozdělení. Je jeden nový člověk, jedno nové stvoření v Kristu. Všichni ti, kdo přijmou Krista , jsou těmi, kdo mohou vstoupit do tohoto Božího království.

Ne jenom „někteří“ jako to učí tzv. „vyvolení“ .

(Nový zákon, který mimochodem židé neuznávají)

Jako jednotlivci mohou být Židé stále spaseni, pokud se obrátí ke Kristu, ale jako celý národ jsou nyní Bohem zavrženi a on je NEBUDE obnovovat jako národ. Takže to, co se stalo v roce 1948, bylo hnutí SIONISTŮ, nikoli Boha, aby oklamali svět a připravili svět – uměle vytvořený Izrael – na příchod antikrista.

V KRISTU není nyní žádný rozdíl mezi žádnou rasou. Protože jsme „všichni jedno“ v Něm.

Nemá to tedy nic společného s politikou , nemá to nic společného s vojenským bojem, nemá to nic společného s nenávistí.

Všem bylo ale řečeno něco úplně jiného. Bylo nám řečeno Rothschildy prostřednictvím studijní bible Scofielda, která se rozšířila po celém světě a která byla bezvýhradně přijata celým křesťanstvím, že jde o politický vojenský národ, což je opak toho, co řekl Kristus.

NEJDE o politickou vojenskou zemi, jedná se o NEBESKOU zemi. Jde o nadvládu Nejvyššího Boha ve vašem srdci, vaší duši, kdy jste proměneni zevnitř, kdy ve vašem srdci přebývá Kristus – NEBE a vy se stáváte zcela jiným člověkem. Ne skrze náboženství, ne skrze něco politického, sociálního, vojenského nebo jakéhololiv jiného, ale tím, že se stanete dítětem.

Kristus řekl, že pokud se stanete jako malé dítě, můžete vstoupit do Nebeského království.

V KRISTU se tedy naplnila tato zaslíbení.

Nikoliv v kousku země v poušti, které se začalo nazývat Izrael.

Bůh nikdy nemluvil o úseku pouště , který by byl jeho konečným naplněním. Měl něco mnohem krásnějšího, něco mnohem slavnějšího. 

Měl NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ.

Nebeský národ, lidi po celém světě, kteří milují Boha.

Řekněte dnes vyznávaným křesťanům slova „Boží Izrael“ a většina z nich pravděpodobně popíše skutečný národ Izrael na Blízkém východě se skutečnými Židy.

Národ, který STÁLE z velké části odmítá Krista a pokračuje ve válce proti jiným národům a denně zabíjí lidi. A ještě! Evangelíci a mnoho dalších stále věří, že když ‚požehnáte‘ izraelskému národu na Blízkém východě, Bůh požehná vám!

Neuvěřitelné…

To vše je založeno na chybném pochopení toho, kdo je PRAVÝ Izrael.

A jejich chybné učení vedlo k dalším falešným učením, jako je budoucí antikrist, falešné „1000leté tisícileté panování na zemi“ v Izraeli. Skončí tak, že bezpočet lidí přijme falešného Krista – antikrista! Mají tak úzké chápání Písma ohledně Božího Izraele a jednoduše se zaměřují na doslovný národ tělesnosti.

Ale v této studii uvidíte zcela novou biblickou pravdu o Izraeli.

Problém je v tom, že mnoho dnešních křesťanů postrádá DUCHOVNÍ uplatnění Izraele a místo toho, aby viděli naplnění v Kristu, jsou, stejně jako kdysi farizeové, stále zaměřeni na doslovný národ Izrael a zcela jim chybí jasné biblické učení o tom kdo je dnes PRAVÝ Izrael.

 

Lukáš 17:20-21

A když se ho farizeové tázali, až přijde království Boží, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází s pozorováním, ani neřeknou: Tady je! Nebo, hele tu! Neboť hle, království Boží je ve vás.‘

Opravdu by Kristus tohle chtěl?

Opravdu by chtěl abychom žehnali vojenskému a politickému Izraeli, který je POZEMSKÝ, sice se jeví jako „svatá země“, ale popřitom zabíjí malé děti a nevinné lidi? 

Ne vše co má krásný obal, je svaté!

Nehledě na to, že přesně ti, co Krista zabili , tak nyní vraždí nevinné lidi a malé děti v okupované Palestině, kterou sionisté přejmenovali na Izrael.

To je sionismus.

To je farizejství, které nikdy nezaniklo a vládne v Izraeli dodnes a dokonce v daleko sofistikovanější formě. Vidíte sami, že se jim podařilo svést samotné křesťany na jejich stranu.

Ti, co zabili Krista

(sionisté, zakladatelé dnešního státu Izrael) hlásají, že jsou „vyvoleným národem“ a že pouze ONI mohou vládnout celému světu jen jim to musíme my – nežidé (gojimové) dovolit a umožnit jim nás – nežidy učit tomu jak máme žít, koho máme uctívat a koho máme naopak zavrhnout.

Bible říká něco jiného….

Tzv. „VYVOLENÍ“ jsou VŠICHNI ti, co přijali Krista. Nikoliv pouze NĚKTEŘÍ a NIKOLIV pouze židé. Vyvolení jsou dle Nového zákona, VŠICHNI ti, co přijali Krista jako svého jediného pravého mesiáše.

Ti jsou PRAVÝM IZRALEM. Neboť Izrael NENÍ brán již jako pozemské místo, NEJDE o ŽÁDNÉ zeměpisné místo na zemi, ani stát, ani politickou mocnost, ani národ. Nejde o žádny kus země v poušti.

PRAVÝ IZRAEL JE DUCHOVNÍ.

PŘEBÝVÁ V NÁS.

NENÍ TO ŽÁDNÝ STÁT ANI MÍSTO NA TÉTO ZEMI.

JDE O DUCHOVNÍ IZRAEL.

Všichni ti, co přijali Krista, jsou VYVOLENÍ a vejdou do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, kde bude zbudován (na konci dnů) Nový Jeruzalém. Jedná se však o DUCHOVNÍ JERUZALÉM. NIKOLIV pozemský – fyzický zde na zemi.

Ani žádný národ jako jediný na zemi NENÍ vyvolený. Vyvolení jsou VŠICHNI ti, co přijali Krista , VŠICHNI ti, co přijali KRISTA jako pravého jediného mesiáše.

Vyvoleným národem nejsou pouze židé, ikdyž to o sobě prohlašují.

Tedy aspoň ti, co si říkají židé a ve skutečnosti jimi nejsou.

Satan si použil bibli ve svůj prospěch, aby ZDE NA ZEMI, vytvořil království, které povede ke skáze.

Satan chce vytvořit v Jeruzalémě (dnešním Izraeli) nové centrum veškeré moci, jednu světovou nadvládu odkud bude vládnout antikrist ze 3. Chrámu celému světu.

To je důvod proč si ďábel použil a používá Izrael. Protože Izrael je mnohokrát zmiňován v Bibli a tím tak působí na lidi a převážně křesťany, ale je potřeba si uvědomit, že tento Izrael již není tím biblickým, který zaslíbil Bůh, ale sionistickým dílem uzorpované moci, která si používá bibli ve svůj prospěch z důvodu uskutečnění svých satanitistických plánů na ZOTROČENÍ CELÉHO LIDSTVA.

Sionisté používají termíny „VYVOLENÉHO NÁRODA“ za ohavným satanitickým plánem ovládnutí celého světa pod záminkou nastolení JEDNÉ SVĚTOVÉ NADVLÁDY VEDENÉ Z IZRAELE – JERUZALÉMA.

To za co se křesťané modlí je ve skutečnosti nové centrum moci, které má být v Izraeli.

Jedna světová vláda vedená ze 3. Chrámu samotným Antikristem – falešným mesiášem, který sám sebe prohlásí za Boha a stane se vládcem celého světa.

Dá se to vysvětlit takto.

Je to jako když vám podá někdo falešnou bankovku a bude vám tvrdit, že je pravá a vy si to budete myslet také, protože je na ní napsáno „100 kč“.

Ale bankovka je falešná! To stejné se děje s dnešním Izraelem. Je to uměle vytvořený stát – padělek. NEPLATÍ.

Jelikož platí NOVÁ SMLOUVA jíž je KRISTUS, který zemřel za KAŽDÉHO ČLOVĚKA na této zemi, aby každý , KDO V NĚHO UVĚŘÍ NEZAHYNUL, ale vešel DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ A MĚL ŽIVOT VĚČNÝ.

A to je celý rozdíl mezi DUCHOVNÍM IZRAELEM a TÍM UMĚLÝM POZEMSKÝM ZDE NA ZEMI, který je vedený sionisty, které vede samotný ďábel – antikrist.

Křesťané se modlí za Rotshildem vytvořený stát, který je padělkem.

Není tím, co nám zaslíbil Bůh.

Není tím o čem hovořil Kristus.

Je to vojensko politický stát, který vede válku na základě příchodu falešného mesiáše, který vyhlásí celosvětový mír, aby mu celý svět poté padl k nohám a uznal ho jako mesiáše.

O tom je tento pozemský politický vojenský Izrael, který sice nosí toto jméno a hraje si na „svatou vyvolenou“ zemi, avšak za účelem nastolení celosvětové nadvlády, která bude samotným antikrsitem vedená z Jeruzaléma.

Ďábel si nenechal ujít znesvěcení „Izraele“ ve svůj prospěch. Chce nastolit a vytvořit Boží království zde na zemi, což je v absolutním rozporu s tím, co hovořil Kristus.

Chce vytvořit nadvládu sionistů, kterým budou muset všichni nežidé sloužit. Používá termíny jako „vyvolený národ“, „svatá země“, „svatý Izrael“, aby sebou stáhl vyvolené.

Protože o to mu přesně jde. Svést z pravé cesty křesťany. Aby odevzdali duši pozemskému Izraeli, pozemskému království, které se teď snaží Izrael a sionisté (ďábel) zasadit do vašich srdcí. Aby jste nehledali pravé Nebeské Království , které není v tomto světě, ale v tom DUCHOVNÍM, které je naším očím doposud ‚neviditelné‘, ALE žije v NÁS, skrze KRISTA – našeho jediného pravého mesiáše.

Kterého oni zavrhli.

Nenechte se svést tímto pozemským politicko-vojenským Izraelem, ze kterého vzejde království antikrista a jeho nadvláda. Nenechte se nikým svést, že jde o pravý Izrael , který Bůh zaslíbil.

Jde o sionisty vytvořený umělý stát Izrael, který svět připravuje na přijetí antikrista – falešného mesiáše a uznání nového centra moci jedné světové nadvlády ovládané sionisty.

 

2 korintskym 11,14-15

A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!

 

REALITA

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat