Protokoly Sionských Mudrců

Protokoly Sionských Mudrců

 

O tom aby jste pochopili, co je jejich skutečným záměrem , musíte si přečíst sbírku protokolů sionských mudrců. Jde o pouze vybrané body z protokolů sionských mudrců, které se týkají nynější a brzké budoucí jednotné vlády (nwo), která nastane po pádu a svržení nynějších vlád. Vše se naplňuje skrz účelově vyvolaný odpor vůči nynějším vládám, aby se do čela lidu mohl postavit židovský ,,král“, který přijde lidi zachránit před tímto uměle vyvolaným terorem, vakcínami, vládami..před vším tím chaosem za kterým stojí sionisté, kteří nyní naplňují poslední cíl tohoto procesu. Vybrali jsme ty nejdůležitější body. Tyto body jsou zásadní. Opravdu si musíte uvědomit, že celý tento chaos je účelový a uměle vyvolaný, aby dosadil na trůn židovského ,,mesiáše“, který získá nadvládu nad celým světem. Sami lidé mu nasadí korunu a samí lidé si ho dosadí na trůn. Doporučuji opravdu přečíst všem až do konce. 

Protokoly byly několikrát u soudu, ale nakonec je uznali jako pravé, napsané těmi, co toto spiknutí proti lidstvu zosnovali.

Pozn. někde jsem dodala své poznámky, jsou v závorkách a stejně tak jsem nechala číslice podle kterých si můžete vyhledat v originále danou část těchto vybraných bodů. 

Odkaz na stažení pdf dokumentu necháváme na konci článku.

 


14. PROTOKOL

1) Až my budeme pány světa, nestrpíme žádné jiné náboženství než našeho jediného Boha, s nímž je spjat náš osud, protože jsme vyvolený národ a náš osud je osudem celého světa. Z toho důvodu zničíme každé jiné náboženství. Jestliže tím dáme vznik novým bezbožníkům, tento přechodný jev nemůže zhatit náš plán. Bude sloužit jako výstraha příštím generacím, které přijmou mosaické učení, vedoucí nás k panství nad celým světem. Potom můžeme představit onu tajemnou pravdu, na níž spočívá celá síla naší víry. 

Až si král izraelský vloží na svoji posvátnou hlavu korunu, kterou mu NABÍDNE EVROPA, stane se patriarchou CELÉHO světa. Nevyhnutelné ztráty, jichž si tato cesta k cíli vyžádala a vyžádá, nikdy nedosáhnou počtu obětí, které padly na oltář velikášství staletého panování nežidovských vladařů a států. (starého nynějšího systému , který se NYNÍ bourá)

 

 

Náš panovník bude v neustálém styku s lidem. Bude k němu hovořit z tribuny a pověst o jeho slávě se rychle rozšíří po celém světě. Při každé příležitosti budeme uveřejňovat pojednání, v nichž budeme srovnávat naši požehnanou vládu s těmi dřívějšími. 

Přednosti míru, vybojovaného staletými boji a nepokoji, dají vyniknout blahodárnému charakteru naší vlády.Bezohledně budeme v nejživějších barvách vytýkat chyby, kterých se nežidovské vlády během svého panování dopouštěly. Tím vyvoláme takovou nechuť vůči nim, že lidé dají dobrovolně přednost míru v našem poddanství před vychvalovanou SVOBODOU. A to tím spíše, že je svoboda krutě mučila, vzala jim podmínky existence a nakonec je vydala napospas dobrodruhům, kteří si s ní nevěděli rady. 

Zcela zbytečná střídání vlád a systémů, k nimž jsme je podněcovali, abychom rozvrátili jejich státní správu, je natolik unaví, že budou raději od nás snášet JAKÁKOLI ponížení, nežQ aby byli znovu vrženi do DŘÍVĚJŠÍCH otřesů a bídy.

Budeme obzvláště důrazně poukazovat na chyby, jichž se nežidovské vlády dopouštěly a jimiž působily lidstvu staletá utrpení. Všechny jejich projekty sociálního pokroku byly totiž jen utopiemi, a goyimové 

(goyim – tak nazývají nás nežidy židé, znamená to, že jsme méně než oni) nezpozorovali, že všechny takové plány pokaždé jen zhoršily a nikoli zlepšily všeobecné vztahy lidí.

Síla našich zásad a opatření spočívá v tom, že vyniknou jako výrazný kontrast k svrženému řádu a společenským poměrům. Naši filosofové budou vykládat o všech nedostatcích křesťanského náboženství, ale neřeknou nic o pravém smyslu naší víry, protože ji kromě našich lidí stejně nikdo nepochopí. A naši lidé toto tajemství nikdy neprozradí.

15. PROTOKOL

1) Až prostřednictvím námi všude ve stejný den VYVOLANÝCH PŘEVRATŮ uznají VŠEECHNY VLÁDY SVOJI NESCHOPNOST, staneme se svrchovanými pány. Pak se postaráme, aby proti nám nemohlo být zosnováno ŽÁDNÉ spiknutí.

 

 

Popravíme každého, kdo by chtěl náš nástup světovlády přivítat se zbraní v ruce. Založení jakékoli nové tajné organizace bude rovněž potrestáno smrtí.

Rozpustíme současné, nám známé tajné společnosti, které nám již vykonaly a ještě vykonají mnoho platných služeb, a jejich členy vyženeme z Evropy do ostatních částí světa. (Nynější politiky, prezidenty, vlády..)

3) Stejně naložíme i s nežidovskými příslušníky zednářských organizací, kteří o jejich činnosti již příliš mnoho vědí. Zednáře, které z nějakých důvodů tohoto osudu ušetříme, budeme udržovat v neustálém strachu z vyhnanství.

Vydáme zákon, jímž budou všichni stávající členové tajných společností zásadně vypovězeni z Evropy, sídla naší vlády. Rozhodnutí vlády bude konečné a bez možnosti odvolání.

16) Jakmile přijde doba našeho otevřeného panství a budeme moci poukázat na požehnání naší vlády, změníme VŠECHNY ZÁKONY. Naše zákony budou jasné, stručné a NEZMĚNITELNÉ. Nikdo tedy nebude potřebovat jejich výklad, aby jim porozuměl. – (7 noahide laws – noahide zákony)

17) Ústředním bodem bude ABSOLUTNÍ POSLUŠNOST VRCHNOSTI. Tuto poslušnost dovedeme k nejvyššímu možnému stupni. Odpovědnost všech vůči svému svrchovanému vládci vyloučí jakékoli zneužívání zákona.

18) Odstraníme zneužívání úřední moci podřízenými úředníky, protože tresty za to budou tak přísné, že nikdo nebude mít chuť si něco takového vyzkoušet. Budeme pozorně sledovat jednání všech správních úředníků a činitelů, protože na jejich činnosti závisí správný chod státního aparátu. Sebemenší nekázeň v těchto kruzích vede k všeobecnému nepořádku. Každý případ porušení nebo zneužití zákona bude exemplárně potrestán. Každá zpronevěra, každá nezákonnost úředníků zmizí ihned po první ukázce přísného trestu.

26) Protože naše samovláda bude důsledná, bude respektován každý projev její svrchované vůle, a každý bude bez reptání poslouchat. Ostatně si žádného reptání nebo nespokojenosti vůbec nebudeme všímat. Kdyby měly přerůst v nějaký odpor, použijeme exemplárních trestů. Znovu zdůrazňuji, že budeme hlídat každý krok naší státní správy, aby lid byl s námi spokojen. Má přece právo na dobrou vládu a státní správu.

28) Naše vláda bude stále vyvolávat a podporovat dojem patriarchální, otcovské starostlivosti v čele s naším PANOVNÍKEM. Náš národ i naši poddaní v něm budou vidět otce, jehož úlohou je bdít nad všemi jejich potřebami, otce, který upravuje jejich vzájemné vztahy i vztahy k vládě. Tím vyvoláme v lidu přesvědčení, že když chce žít v klidu a míru, nemůže bez svého otce NIC podniknout. Samovládu našeho panovníka bude lid CTÍT A ZBOŽŇOVAT, zvláště když se přesvědčí, že jeho úředníci jednají pouze v mezích svých povinností a slepě plní jeho rozkazy. Naši poddaní budou šťastni, když uvidí, že každá otázka jejich života je upravena tak, jak to dělají moudří rodiče, kteří své děti vychovávají k poslušnosti a k plnění povinností. Vždyť lid je vzhledem k tajemstvím naší politiky skutečně jen malým DÍTĚTEM.

 

 

16. PROTOKOL 

1) Abychom znemožnili každé slučování sil kromě našich vlastních, musíme změnit systém univerzit a přebudovat je na jiném základě. Rektoři a profesoři budou do nejmenších podrobností připraveni ke své činnosti podle tajného programu, od kterého se nebudou smět odchýlit.Budou vybíráni s mimořádnou pečlivostí a existenčně musejí být zcela závislí na vládě. 

2) Z vyučování odstraníme především výuku státního práva a všech politických otázek. Tyto věci budeme učit jen malý počet nejschopnějších mužů, vybíraných ze zasvěcených kruhů.

Z univerzit nebudou nadále vycházet holobrádkové, kteří se domnívají, že vytvoření ústavy je stejně snadná věc jako napsání kabaretní komedie či frašky, a chtějí se míchat do politických otázek, jimž nerozuměli ani jejich otcové.

3) Špatná znalost politických dějů většiny lidí vychovává pouze utopisty a špatné občany, jak můžete sami vidět podle výchovy goyimů. Museli jsme do jejich výchovné soustavy vložit zásady, které jim rozvracejí sociální řád. Jakmile se chopíme vlády, vyloučíme z vyučování všechno, co by mohlo vyvolávat nepořádek.

Z mládeže vychováme dítka poslušná své vrchnosti, která ve svém panovníkovi budou spatřovat OCHRÁNCE KLIDU A MÍRU. 

4) Na místo studia klasiků a dějin, které obsahují víc špatných než dobrých příkladů, zavedeme vyučování o základech budoucnosti. Z paměti národů vyhladíme VŠECHNY VZPOMÍNKY NA MINULOST, které nám jsou nepříjemné, a zachováme pouze takové, jež stavějí na odiv CHYBY NEŽIDOVSKÝCH DŘÍVĚJŠÍCH VLÁD. Hlavním předmětem výuky bude studium praktického života, sociálního zřízení, vzájemného poměru lidí ve společnosti a potírání EGOISMU, který je kořenem všeho zla. 

(Opak egoismu – altruismus , závislost na systému) 

6) Aby poddaní svého panovníka ctili a milovali, musí se na školách i na veřejných místech NEUSTÁLE ZDŮRAZŇOVAT VÝZNAM JEHO ČINNOSTI PRO OBECNÉ BLAHO A JEHO DOBRÉ ÚMYSLY. 

7) Volnost vyučování zcela zrušíme. Žáci budou mít povinnost scházet se i se svými rodiči ve školních klubech. V těchto klubech ve chvílích volna budou profesoři volně přednášet o problémech vzájemného poměru lidí, o podstatě a významu dobrého příkladu a škodách, které přináší bezuzdná soutěž; tedy o filosofii nových, světu dosud neznámých učeních. Tyto nauky budou sloužit jako prostředek k obraccení lidí, aby přijali NAŠI VÍRU. 

17. PROTOKOL

2) Vynaložili jsme obrovské úsilí, aby se nám podařilo podkopat důvěru Nežidů v jejich duchovenstvo, které nám jinak bylo největší překážkou v naší cestě. Dosáhli jsme znamenitého úspěchu, protože vliv duchovenstva na lid den ode dne klesá.

3) Dnes je již prakticky všude uznána svoboda vyznání. Z toho plyne, že konečné zhroucení KŘESŤANSKÉ víry je už jen otázkou několika roků. Omezíme vliv duchovenstva do té míry, že v porovnání s minulostí bude prakticky nicotný.

4) Až přijde čas definitivně zničit papežství, ukáže lidu naše neviditelná ruka na papežský stolec. Kdyby však lid chtěl proti papeži vystoupit silou, zakročíme sami proti tomu podzáminkou, že není vhodné prolévat krev.

Tímto úhybným manévrem totiž pronikneme do nejskrytějších vatikánských komnat, které neopustíme dříve, dokud zcela nezlomíme moc papežství.

5) Potom se KRÁL IZRAELE stane pravým papežem světa, patriarchou internacionál-ní církve.

(UŽ CHÁPETE? KATOLICKÁ VÍRA, BYLA VYTVOŘENA ZÁMĚREM, ABY POŠLAPALA PRAVOU VÍRU V BOHA A JEŽÍŠE KRISTA A NÁSLEDNÝM ZHROUCENÍM DOSADILA NA TRŮN JEJICH PŘEDEM DOSAZENÉHO PANOVNÍKA )

18. PROTOKOL

3) Náš panovník bude chráněn skrytou stráží. Nesmíme nikdy připustit vznik dojmu, že není schopen potlačit ihned každé spiknutí nebo že se musí dokonce ukrývat. Kdybychom připustili rozšíření takové myšlenky mezi Nežidy, znamenalo by to rozsudek smrti pro panovníka, nebo v budoucnosti dokonce pro jeho dynastii.

4) Chráněn svou svatozáří, bude náš panovník užívat své moci jen pro blaho poddaných, a nikoli pro vlastní výhody nebo pro výhody svého domu. Každý bude přesvědčen, že v osobě panovníka je zaručeno blaho lidu, království a pořádek ve státě. Proto je veřejná ochrana panovníka v podstatě přiznáním slabosti vládní organizace.

5) Kdykoli se náš panovník objeví na veřejnosti, bude vždy obklopen davem zvědavců, kteří jakoby náhodou budou v prvních řadách kolem něho a budou ostatní udržovat v náležité vzdálenosti pod záminkou udržení pořádku. Tento dobrý příklad naučí lidi držet se při takových příležitostech v odstupu.

Kdyby se chtěl nějaký prosebník přiblížit k panovníkovi, aby mu mohl předat svoji prosbu, musí ji převzít naši lidé a před očima žadatele předat vladaři. Každý pak uvidí, že byla panovníkovi postoupena a on sám se o jeho záležitost postará.

Královská moc je jen tehdy vážena a uznávána, když může lid říkat: Kdyby to věděl král…! nebo: Král se o tom jistě dozví…!

20. PROTOKOL

2) Jakmile se staneme pány, bude naše samovláda odkázána na vlastní rozpočet a ve vlastním zájmu se uchrání ukládání příliš vysokých daní svým poddaným, neboť zde bude hrát roli OTCE a OCHRÁNCE. Protože je státní správa nákladná, bude nezbytné zabezpečit potřebné prostředky. Proto musí být otázka rovnováhy státního rozpočtu projednána velmi pečlivě.

3) Panovník bude v našem vládním systému považován za jediného vlastníka všeho movitého i nemovitého majetku, což se dá v praxi snadno provést. Vyhlásí zcela zákonné VYVLASTNĚNÍ VEŠKERÉHO HOTOVÉHO MAJETKU za účelem regulování oběhu peněz ve státě (!!!)

Z toho vyplývá, že nejlepším prostředkem je progresivní zdaňování. Bohatý bude muset pochopit, že jeho povinností je zřeknout se části svého nadbytku pro SPOLEČNÉ BLAHO STÁTU. Vláda mu za to zaručí nedotknutelnost ostatního majetku a právo na poctivý zisk z onoho nadbytku. Říkám výslovně „poctivý“, protože kontrola majetku zabrání dosud zákonem chráněnému podvodu a zlodějině.

4) Tuto sociální reformu musíme provést shora, protože doba je k tomu zralá a taková rozumná reforma zaručuje veřejný mír.

10) Panovník sám nebude mít soukromý majetek, neboť bude pokládán za vlastníka CELÉHO STÁTU.

Dvojí majetek panovníka by si vzájemně odporoval, protože jeho soukromé vlastnictví by ho morálně připravovalo o právo na majetek občanů.

18) Jedinou osobou, které by okrádání státní pokladny nepřineslo žádnou výhodu, bude sám panovník jako její majitel. Proto také kontrola státní pokladny z jeho strany bude zárukou před možnými zpronevěrami.

28) Pochopíte, že takové finanční hospodářství, které jsme Nežidům doporučili, nebudeme u nás trpět.

29) Každá státní půjčka je vždy znamením nemohoucnosti a slabosti vlády, která nedovede použít svého práva. Půjčky visí nad hlavami států jako Damoklův meč, a vlády, místo aby uložily daně podle nastalé potřeby, žebrají s nataženýma rukama u NAŠICH bankéřů. Zahraniční půjčky jsou pijavicemi na tělech států, které se nedají setřást, ledaže by odpadly samy nebo by je stát odstranil mocensky. Avšak vlády nežidovských států tyto pijavice neodstraňují, naopak je rozmnožují, a tím si SAMI podřezávají žíly jako sebevrazi.

37) Až nadejde doba naší svrchované vlády, vytvoříme rozpočet na základě staletých zkušeností, získaných na úkor nežidovských vlád. Náš rozpočet bude jasný, určitý a prokáže výhody naší nové soustavy. Zamezí všem nepřístojnostem, jimiž jsme sice zkrotili Nežidy, ale které naše vláda nebude trpět.

22. PROTOKOL

2) V našich rukou je největší moc současné doby – peníze! Během dvou dnů je můžeme v libovolném množství stáhnout z oběhu. Potřebujeme si ještě nějak jinak dokazovat, že naše panství je předurčeno Bohem? 

S tímto bohatstvím jsme schopni dokázat, že všechno zlo, které jsme museli během mnoha staletí udělat, poslouží k dosažení štěstí a míru lidstva, tedy k POŘÁDKU.

(ORDO AB CHAO – Z CHAOSU POŘÁDEK)

Možná, že k tomu bude zapotřebí ještě nějakého násilného opatření, ale nakonec bude pořádek nastolen.

3) Prokážeme, že my jsme těmi dobrodinci, kteří dali zmučenému světu pravý blahobyt a svobodu, a dáme mu možnost těšit se klidu a míru; ovšem s podmínkou, že svět bude ctít NAŠE ZÁKONY. Současně prokážeme, že svobodu nelze vykládat jako stav libovůle a nemravnosti, v němž si každý může dělat co chce. Stejně tak osobní svoboda člověka neznamená právo šířit PODVRATNÁ UČENÍ. Skutečná svoboda spočívá v nedotknutelnosti osoby za předpokladu respektování sociálních zákonů. Důstojnost člověka spočívá v poznání vlastních práv a nikoli ve fantastických představách o významu vlastního „já“.

4) Naše vláda bude slavná, protože bude mocná, a sama bude vládnout a povede lid.

Nebude ve vleku stranických vůdců a táborových řečníků, kteří vykřikují prázdná hesla a nazývají je hlubokými zásadami, ale ve skutečnosti se jedná o utopie. Naše vláda zavede pořádek, v němž spočívá štěstí lidstva. Stane se předmětem mystického zbožňování a národy se jí budou VDĚČNĚ KLANĚT. Skutečná moc se nesmí zastavit před žádným právem, dokonce ani před Božím. Pak se nikdo neopováží pokusit se vzít jí třeba i jen malý kousek její síly.

23. PROTOKOL

1) Abychom lid přivykli poslušnosti, musí být veden ke SKROMNOSTI. Proto musí být omezena výroba luxusního zboží. Tím obnovíme morálku, zkaženou honbou za marnivostmi. (Dělo se za covidu a i teď, omezení výroby, nařízení nakupovat pouze ZÁKLADNÍ zboží a potraviny).

4) Opilství bude zakázáno zákonem jako zločin proti lidské důstojnosti, protože vlivem alkoholu klesá člověk na úroveň zvířete. (zákaz alkoholu na veřejných místech za covidu). 

7) Posláním našeho Bohem vyvoleného panovníka je zničit všechny zlé síly, které se rodí z ducha zvířecího a nikoli lidského, z pudů a ne z inteligence. Tyto síly v současné době triumfují krádežemi a násilnostmi, které provádějí ve jménu svobody a práva. Zničily veškerý sociální řád, aby mohl z jeho trosek povstat trůn KRÁLE ŽIDOVSKÉHO. 

Ale jejich úloha skončí v tom okamžiku, kdy se náš panovník ujme vlády. Potom budou odklizeny z jeho cesty, aby mu NEPŘEKÁŽELY. (ordo ab chao) 

8) Teprve pak budeme moci říci lidu: Děkujte Bohu a skloňte se před tím, na jehož čele je znamení Prozřetelnosti a jehož hvězdu řídí sám Bůh, aby jen on a nikdo jiný vás VYSVOBODIL z moci HŘÍCHU a zla.

24. PROTOKOL

7) Panovníkovy plány pro přítomnost, a tím spíše pro budoucnost, musí zůstat utajeny i jeho nejdůvěrnějším rádcům. Jenom sám panovník a tři zasvěcenci budou znát plány pro budoucnost.

8) V osobě panovníka, který je ztělesněním své vůle i vůle lidu, bude každý spatřovat zosobnění Osudu a jeho nevyzpytatelných cest. Nikdo nesmí vědět, co panovník svými opatřeními sleduje, a NIKDO se nesmí opovážit zmařit jeho neznámé cíle.

9) Vladařova duševní úroveň musí samozřejmě odpovídat významu jemu svěřených plánů. Proto nastoupí na trůn teprve až po přezkoušení schopností, kterému bude podroben našimi Mudrci.

10) Aby lid svého panovníka znal a miloval, musí k němu promlouvat na veřejných místech. To povede k velice důležitému souladu obou sil, které jsou v současné době prostřednictvím teroru odděleny. Tento teror byl pro nás nevyhnutelný, protože jen tímto rozdělením sil jsme si obě podrobili. (rozděluj a panuj)

11) Král židovský se nesmí nechat ovládat vášněmi, zvláště pak nemravností. Nesmí podléhat zvířecím pudům, které oslabují duševní schopnosti. Nemravnost více než každá jiná vášeň ničí duševní způsobilost a jasné posuzování věcí, protože odvádí myšlení k nízkým a chlípným pudům lidské přirozenosti.

12) Světovládce ze svatého sémě Davidova, sloup veškerého lidstva a jeho záštita, musí obětovat všechny osobní vlohy jen pro blaho svých poddaných. Náš panovník musí být vzorem bezúhonnosti.

Naty a Péťa

 

 

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat