Hnutí New Age AGENDA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU A PŘÍPRAVA LIDÍ NA PŘIJETÍ JEJÍHO SYSTÉMU

Hnutí New Age

AGENDA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU 

PŘÍPRAVA LIDÍ NA PŘIJETÍ JEJÍHO SYSTÉMUNEW AGE

Co se jevilo jako zlo se bude jevit jako dobro. A co se jevilo jako dobro, se bude jevit jako zlo – TO JE PODSTATA NEW AGE. Doktrína založená na BEZPRÁVÍ.

Satan lidem našeptává ; “ Dělej si co chceš“ , to znamená dělej cokoliv co je proti Bohu , Ježíši Kristu. 

Je to v absolutním rozporu s křesťanstvím , jde o rouhání se Bohu.


 

AGENDA ANTIKRISTA A JEHO SYSTÉMU

 

Mnoho sympatizantů hnutí New Age (česky Nový věk) je náboženské hnutí i forma lidové religiozity náležející mezi západní esoterismus, jež zahrnuje širokou škálu věd a praktik jako léčitelství, channeling, věštění či pozitivního myšlení, společně s různými alternativními či pseudovědeckými interpretacemi historie a přírodních věd, které však nemá jednotnou věrouku ani organizaci.

Jedná se o rozsáhlé náboženské hnutí v sektářském stylu, jde ale i spíš o určitý druh nového životního stylu – NOVÝ TREND.

Hnutí New Age, tedy Nový věk, vzniklo v 60. letech 20. století v USA, přičemž základním impulsem k jeho vzniku se stala narůstající nespokojenost lidí se svými životy.

Titul „New age“ nese také oficiální časopis ame­rických zednářů, který vychází již od 19. století. V symbolice i terminologii zednářů se často vyskytují výrazy „nová éra“, „nový pořádek světa“, či „očista skrze Vodnáře“.


 

Jaká je skutečná tvář New age ?

Jde o hnutí západní civilizace konce 20. století, které slibuje v novém ti­ síciletí utopické štěstí. 

Slučuje v sobě prvky teosofie, okultismu, gnoze, východní filozofie a vulgarizované hanobení křesťanství.

„New age“ je obtížně definovatelné.

Hnutí není náboženstvím, a přesto nese jeho některé prvky. Není filozofií, ale přece je vizí o člověku a světě, a tím i klíčem k inter­pretaci skutečnosti. Není vědou, ale opírá se o vědecké zákony, a to i tehdy, když hledá pravdu ve hvězdách.

Hnutí je mlhovinou, která obsahuje ezoteriku a okultismus, něco z pojetí mystiky a magie na téma tajemství života, špetku křesťanství, a to všechno je smíšeno s ideami, odvozenými z astrofy­ziky.


 

Základní myšlenky

New Age je mlhovina obsahující tajné nauky a OKULTISMUS, mýtické a magické myšlenky o tajemstvích života, trochu z křesťanství, to vše smícháno s názory, které pocházejí z astrofyziky.

K Novému věku se hlásí mnoho organizací s různým zaměřením, odhaduje se, že dnes už myšlenky tohoto hnutí propaguje po celém světě několik desítek až stovek miliónů lidí. Základní myšlenkou, kterou příznivci New Age vyznávají, je přechod z končícího věku Ryb do věku Vodnáře, který s sebou přinese „pozitivní změny“ pro celou naši zemi. Zatímco ve věku Ryb se staly základním hnacím motorem vývoje lidstva neshody a války, ve věku Vodnáře by mělo dojít k odklonu od materiálních hodnot, lidstvo by se mělo obrátit spíše k duchovnu a přijmout nové energie, které přeprogramují život na Zemi na úroveň mnohem vyšších vibrací.

Má dojít k odklonu od materiálních hodnot. Co to znamená nebo spíš co vám to připomíná ? Vzpoměňte si na heslo VELKÉHO RESETU – „NEBUDETE VLASTNIT NIC A BUDETE ŠŤASTNÍ“. To je NEW AGE.

TO JE NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

NOVÝ VĚK = NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

Dnes nalezneme příklad podobné tajné nauky a okultních technik v knize Alice Baileyové „Kristův návrat“. 

Historický Kristus nemá žádnou důležitost. Kristus je v dnešní době pouze idea (souhrn vibrací), jež se může vtělit v různých zjeveních: Buddha, Hermes, Zarathustra, Ježíš, Mani atd.

Brzy se znovu vtělí, aby lidem zjevil, jak se mohou spasit „vlastní silou“. (Antikrist)

Prozatím nabízí autorka celou řadu různých způsobů zasvěcení a meditací, kterými lze tohoto sebevykoupení dosáhnout. Obzvláště věří v sílu Všeobecného dne modliteb, kdy se všichni přívrženci sjednotí v témž okamžiku ve společné modlitbě a kdy budou moci díky vrcholném společnému soustředění ovlivnit běh světa.

S tím souvisí celosvětové meditace za mír a sjednocení lidstva. To vše souvisí s AGENDOU NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Přeprogramování lidí na nový věk, tak aby ho přijali a následně vítali.

 

 

Okultismus se vyznačuje:

– zájmem o tajemné a skryté záležitosti,

– zájmem o jevy a události, které zdánlivě závisejí na lidských silách, ale

leží mimo hranice pěti smyslů

– dovoláváním se pomoci nadpřirozených satanských a démonických sil.

 

Okultní jevy je možno zařadit do těchto kategorií:

1 ) Věštění. 

Jde o dovednost předpovídat budoucí události a odhadovat cha­rakter člověka. V roce 1968 vydal anglický okultista John Cooke, inspi­rovaný úvahami astrologů na téma Vodnář, knihu „Kniha T“.

Připojil k ní řadu karet s názvem „Nové karty věku Vodnáře“.

Odtud jsou karty, astrologie a věštění nerozlučně spojeny s ideou „New age“.

2 ) Magie.

Je to dovednost vyvolávat mimopřirozené efekty pomocí nad­lidských sil satana a démonů. Je to projev návratu „New age“ do dob pohanství. Nazývá se též šamanismem a přestavuje pokus odha­lit duchovní spojitost člověka s přírodou, kterou uměli údajně využívat šamani, čarodějnice a mágové. Zednáři uctívají bohyni Gaija – matka příroda. To je spojeno též s okultismem. Gaija popírá Boha a jeho stvoření. Stvořítelem přírody je Bůh, nic se nevytvořilo z ničeho. Uctíváním Matky přírody lidé popírají Boha a JEHO stvoření. Tím pádem popírají i sami sebe, nebot my jsme taktéž jeho stvořením.

3 ) Spiritismus.

Opírá se o přesvědčení, že některé osoby a média mohou navazovat kontakt se zemřelými a jejich prostřednictvím získávat zprávy ne z tohoto objektivního světa. V roce 1974 mělo prý být na světě se spiritismem spojeno asi 100 milionů lidí.

 

 

Baphomet – satan je mistr meditací. Podívejte se na jeho styl sezení.

 

Co je „New age“?

Kult satana.

Jde o pokus vzkřísit pohanské „bůžky“ a bohy a vy­užívat sil zbožštělého Lucifera, který je skutečným vládcem světa. Satanismus je možno pozorovat ve Francii. 34 % Francouzů se hlásí k víře v satana. 

Satanistické skupiny existují téměř ve všech zemích světa.

S šířením tohoto kultu souvisí i tzv. „černá magie“. V Itálii má nyní cca 2 miliony příznivců sdružených ve 400 spolcích.

 

 

Synkretismus

 

Má různé podoby. V minulosti šlo o pokus vytvo­řit „Univerzální náboženství“.

V Egyptě to bylo tzv. Sarapeum. U Římanů to byl Panteon – svět všech bohů.

V 17. století se jednalo o tzv. „Akademii pansofie“, která chtěla svou „vševědou“ prezentovat různá vyznání.

Ve 21. století je to „Svatyně světového poro­zumění“, která má podporu v některých kruzích OSN. Synkretické skupiny poukazují na nové „ohrožení světa“ a dávají návod, jak se před ním uchránit. Patří sem ekologická ohrožení, strach před „mužskou“ civilizací a stesk po setkáních s kosmickými bytostmi – PROJEKT BLUE BEAM.

 

 

KABALISTICKÝ PROCES

New Age je duchovním hnutím budoucnosti.

Samotný termín New Age se poprvé objevil po druhé světové válce v prostředí teosofů a kultů ufo ve spojení s milenialistickým přesvědčením o nadcházející proměně světa, lidstva a jeho vědomí, často ztotožňované s příchodem astrologického Věku vodnáře.

„Člověk je dobrý“

Podle New Age je člověk dobrý, k dobru tíhne sám od sebe. Popravdě řečeno, není svobodný a vlastně se ani nedá mluvit o dobru nebo zlu. Člověk si vystačí sám, nepotřebuje žádné zjevení, vykoupení ani pomoc zvnějšku, nepotřebuje žádnou milost.

Křesťanství říká něco jiného.

Člověk je v základě dobrý, to ano, ale PORUŠENÝ. Sám od sebe není to chtít, ani konat dobro. Potřebuje vykoupení. Bez milosti nic nezmůže. Bez Krista nic nezmůže. Člověk je poznamenaný hříchem, potřebuje Krista, aby byl svobodný a došel k životu.

Jan 14:6-11 

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

 

Filipským 2:13 

„Neboť je to Bůh, který ve VÁS působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“.

 

Člověk není ani bezhříšný, ani neschopný hřešit

 

Je svobodný, ale bez milosti nic NEDOKÁŽE. Morálka tedy existuje a přikázání jsou nezbytná pro to, aby osvětlovala člověka na cestě k životu. Člověk nestojí nad zákonem. K tomu mu chybí poznání a síla. 

Bůh mu dává milost, která mu přichází z Kristova vykoupení.

Člověka NESPASÍ ŽÁDNÉ esoterické návody, žádná opakovaná duševní soustředění, žádné sjednocené úsilí milionů lidských vědomí nemohou člověka zachránit. Naší jedinou cestou ke spáse je víra v Krista, který dobrovolně přišel a vstoupil do našich dějin – pro nás a pro naši spásu.

Dnešnímu člověku záleží na jednotě bez oddělování, sní o světě bez konfliktů, o světě smíření a obecného bratrství, o mesiánském míru, na který nás již nyní připravují svými hesly a sliby.

Vše by mělo být v harmonii: tělo i duše, minulost, přítomnost a budoucnost, rozum a cit, já a ty, Bůh a člověk. Moderní člověk touží po životě bez nesnází a rozporů, bez stresu, bez nemoci a nedostatku peněz, po životě, z něhož jsou odstraněny všechny nepříjemnosti a překážky, po euforické existenci. Líbí se mu ten „kosmický pocit“, který by jej tam jako sluneční vůz přenesl na vlnách tajemné energie.

ZDE JE MYŠLENKA TOHOTO „POZITIVNÍHO MYŠLENÍ“, KTERÉ DNES SKLIČUJE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ PŘIJMOUT SKUTEČNOU REALITU A VIDĚT SVĚT TAKOVÝ JAKÝ JE :

KRUTÝ , POD NADVLÁDOU SATANA A JEHO NÁSLEDOVNÍKŮ – SATANISTŮ , SIONISTŮ , KTEŘÍ CHTĚJÍ OVLÁDNOUT CELOU ZEMI A KONTROLOVAT NAŠE ŽIVOTY, ODEBRAT NÁM VEŠKETÉ SVOBODY A PRÁVA, ZBAVIT NÁS SOBĚSTAČNOSTI A NEZÁVISLOSTI , ZA ÚČELEM NAPLNĚNÍ JEJICH SIONISTICKY TALMUDICKÉHO PLÁNU ANTIKRISTA.

New Age hlásá myšlení a jednání, které je zaměřené k osobnímu blahu, silně egocentrické.

 „Jsem spolutvořitelem s Bohem.“ „Kristus, to jsem já.“ „Štěstí světa mám ve svých rukách, ve své moci.“ Naduté a přebujelé „já“, je bezpochyby jednou z hlavních známek dnešního myšlení a jednání.

 


SYNKRETISMUS – jíst ze všech talířů

 

Synkretismus se stal samozřejmostí: nejlepší je uďobnout si po pořádku ze všech talířů. Nezáleží na tom, v co věříte, jen když se vám vede dobře. Můžete ostatně klidně vyznávat více náboženství, není v tom nic protismyslného. New Age je pohostinný ke všem náboženstvím, je to jakési nadnáboženství, jež se vysoko povznáší nad všecka dogmata, autority, kněžstva a svaté knihy. Je to vrchol ekumenismu. „Co je ostatně pravda? To, co vám prospívá, je pravdivé.“ Hlavní tedy je:

„Obsluž se klidně u toho pultu, kde najdeš to, co hledáš.“

Cit tedy vítězí nad rozumem a mystika nad morálkou.

Hlavním cílem NEW AGE je likvidace křesťanství a následným SJEDNOCENÍM všech náboženství.

NÁBOŽENSTVÍ NEW AGE

New Age je věcí prožitku. Zvěstuje logiku srdce, uvažování „v houpacím křesle“, smysl štěstí „v pěnové lázni“. Nic není v pravdě dobré či zlé a všechny případné pochybné kroky lze napravit v nové existenci. Či spíše: při příštím vtělení se upraví samy od sebe. Příliš dlouho se jen rozumovalo, teď přišel čas citu, lásky a činu: „Miluj a dělej, co ti vnukne srdce“. Všecka etická křečovitost křesťanství měla za následek pouze únavu a nástrahy přepjatého pocitu viny s pachutí ustrašenosti a nemohoucnosti. Čas zákona musí proto skončit, slovo má láska a radost.

Začíná vláda uvědomění, doba vyjádření všech našich možností. Dokážeme všecko, díky nesmírné spolupráci všech vědomí a přesně ta jsou tpu pákou, která převrátí svět na Nový světový řád.

(MESSIÁNSKOU ÉRU – ANTIKRISTŮV VĚK)

 

 

JAK POZNAT NEW AGE

 

New Age používá svůj vlastní slovník harmonie a míru (jednota, láska, světlo, pokoj, klid), energie (vlny, vibrace, záření), individuálnosti (seberealizace, uvědomění, tvořivost, zde a teď), přeměny (znovuzrození, mutace, skok, vynoření, zjevení). Slovník, který je současně jemný, energický i plný naděje.

Zavrhnout myšlenku Boha jako osobního bytí.

Podstata této filozofie tkví v tom, abychom zavrhli myšlenku Boha jako osobního bytí. Člověk takového Boha prý nepotřebuje. Spíš je třeba hledat jiného boha, boha nebo sílu, která je v každém člověku.

New Age určitě nemluví stejným jazykem jako Pavel, který tvrdí: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). 

Nemluví ani jazykem Ježíše, který říká, že v nás přebývá spolu s Otcem a Duchem svatým. 

To je jiný, naprosto odlišný jazyk.

Skutečný bůh je prý „skrytá síla“ v každé lidské bytosti.

 

New Age učí, že neexistuje jeden Bůh

Vytvořila jej pouze lidská představivost. Skutečný bůh je skrytá síla v každé lidské bytosti. Když se ve svém nitru k ní dostanete do kontaktu, objevíte svého boha. Jinými slovy, začnete sebe pokládat za boha, který se zjevuje na základě toho, že vám postupně odhaluje vaše síly, jež jsou ve vás skryty.

TOTO JE SATANISMUS – OLULTISMUS.

Kristus už není v NEW AGE víc historickým Kristem, který přišel před 2000 lety a skončil na kříži, ale Kristus je síla, která je ve vás. Pokud jste se dostali s touto silou do kontaktu, našli jste svého vlastního Krista – lucifera.

Toto jsou duchovní zkušenosti, o kterých mluví New Age. Člověk může mít tyto zkušenosti z mimozemského prostoru od mimozemšťanů. Prostřednictvím tzv. chanellingu (spojování se) můžeme prý navázat kontakt s „učiteli“ z minulosti.

Je to nový způsob, s jehož pomocí může člověk – podle přívrženců New Age – najít nové Kristy a nové bohy.

Jejich skutečným bohem je především Matka příroda, bohyně Gaia.

(Tj. Zednářství a kabalistické učení)

 

 


Jak víme a psali jsme o tom v článku o projektu Blue Beam , mimozemšťané neboli ufo jsou ve skutečnosti démoni – padlí andělé (fallen angels), kteří svádí celý svět. Channeling je ve skutečnosti NAPOJOVÁNÍ se na démony.

Každý , kdo to vyzkouší, tak ho provází postupně v životě zlo, démonské temné síly a energie. Člověk nemůže spát, má stále pocit neklidu a strach. Je to skutečně nebezpečné si s něčím takovým zahrávat. Stejný příklad je i např. astrální cestování.


 

 

*Kliknutím na obrázek zobrazíte odkaz na celý článek*


Krok za krokem lidé opouštějí křesťanskou víru přesně podle plánu Nového světového řádu

 

Hlavním cílem NWO – Nového světového řádu, je LIKVIDACE KŘESŤANSTVÍ – VÍRY V JEDINÉHO BOHA , KTERÝ NÁS STVOŘIL.

Jak můžeme pozorovat, člověk tak ztrácí víru v pravého Boha, Otce a Ducha Svatého, a pokouší se najít někoho jiného.Lidé, kteří se snaží tyto nové věci kolem New Age zažít, se zpočátku cítí dobře a myslí si, že na tom není nic špatného. Ale krok za krokem se jim začne zdát, že Boha nepotřebují.

Opouštějí křesťanskou víru a zpochybňují jí ji. Takový je účinek NEW AGE.

Člověk se od Boha postupně odvrátí, protože se nyní stává sám sobě bohem a spasitelem.


 


Medicína New Age – démonská medicína

 

Mezi konkrétní léčitelské praktiky v rámci hnutí patří například:

* přikládání rukou léčitele jako reiki nebo terapeutický dotek

* léčení pomocí předmětů, především krystalů, květových esencí či éterických olejů

* léčení pomocí barev jako Aura-Soma

* homeopatie a bioterapie založené na léčení podobného podobným, respektive stejného stejným

* reinkarnační terapie

* Jóga

Mezi další hnutí, metody nebo představy spojené s hnutím New Age náleží především:

* hypotéza Gaia

* psychedelické hnutí

* neošamanismus

* morfická rezonance

* ufologie


 

JAKÉ JSOU PŘESVĚDŘOVACÍ PRAKTIKY STOUPENCŮ NEW AGE :

 

1. Přesvědčovat lidstvo o příchodu „nového světa. „Stará“ éra světa / současný systém se má ab­solutně negovat. 

„New age“ vybuduje nové filozofické, náboženské, politické a ekonomické struktury.

*GREAT RESET – VELKÝ RESET – AGENDA 30*

Hnutí slibuje rychlý skok do nové epo­chy štěstí, harmonie míru, bratrství, pravdy a spokojenosti. To nové vznikne na přirozených, anarchistický zbarvených silách člověka, které pohrdají pomocí a láskou bližního a nepřipouštějí jakékoliv transcen­dentálni síly. Umocňují utopickou vizi tohoto krajně subjektivistického hnutí.

To se nebezpečně plíží do psychiky a duše lidí a rozkládá je.

2. Nabízet „nové vědomí“ cestou takové „evoluce“, která se údajně usku­teční „probuzenímu po negaci „starého“ světa

– starého nynějšího systému, který se nyní bourá – *GREAT RESET*

Z ničeho nic se do člo­věka vloudí jedinečná zkušenost, princip nového „objevení sebe samé­ho“ v práci, obchodě, technice a typu tzv. „planetární rodiny“. Až bu­dou dealeři hnutí nabízet netradiční meditace, psychotechniky, neoterapie, bioenergoterapie, musí vždy vychovávající s vychovávaným pře­mýšlet, uvážlivě analyzovat a rozhodnout se, zda nejde o nebezpečnou fixi hnutí, že se takto „probuzená“ část lidstva má stát předvojem spasitelství s uvědoměním si vlastního „božství“ jako počátku „skokového vykoupení“ .

Pokud jde o soudobá skupinová hnutí a sekty „New age“, je v jejich spleti možno rozlišovat několik základních obměn a druhů:

a) skupiny, které vyrůstají bezprostředně z myšlenek Východu

b) skupiny magické a okultistické

c) skupiny satanistické

d) skupiny synkretické, tj. poukazující na nové ohrožení světa.

Protože hnutí ví, že mladý člověk hledá své vzory ve společenských autoritách a osobnostech, pronikají sponzoři „New age“ pod hesly míru, solidarity, ochrany feminismu, či ekologie i do někte­rých význačných světových organizací jako je OSN, UNESCO, Světová rada církví, Nadace Ford a Rockfeller, patřící mezi svobodné zednáře a další.

 

Zvrácená logika základního kritéria

 

„New age“ – přetvořit dle jejich představ nejprve sebe a pak teprve svět — dává zelenou právě mravním nemocem dnešní společnoti. Tak že vytvořili tento systém , plný lží, chyb, chaosu, nepořádku , aby právě potom přišli s „řešením“ New age – Nového věku (NWO), který bude na oko lepší a jevit se lidem jako bezchybný, plný míru a hojnosti. A to je Nový světový řád ke kterému hnutí New Age vedou celé lidstvo pod falešnou vlajkou dobra, ekologie, míru, prosperity, solidarity a falešné lásky.

Dejte si proto pozor na hnutí spojená s New Age, jako je Qanon, Allatra, všeljaké „Světlé síly“, galaktické federace, „bojovníci světla“, hesla jako z „temnoty do světla“, svět v jednotě – to vše jsou odnoše NEW AGE – NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU, který vedou svět pod JEDNU světovou vládu.

 


Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

Naty a Péťa

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat