Chtějí, aby vaše duše uvízla ve hmotě – v uhlíku – ve vašem těle – ODMÍTNĚTE TRANSHUMANISMUS – ODMÍTNĚTE mRNA TECHNOLOGICKÉ VAKCÍNY MĚNÍCÍ DNA – Atomové číslo 666 Samotný kód pro veškerý život, je to ČÍSLO ČLOVĚKA – Jeho počet je 6 neutronů, 6 protonů a 6 elektronů, šest set šedesát šest (666)

Chtějí, aby vaše duše uvízla ve hmotě – v uhlíku – ve vašem těle

ODMÍTNĚTE TRANSHUMANISMUS

ODMÍTNĚTE mRNA TECHNOLOGICKÉ VAKCÍNY MĚNÍCÍ DNA

Atomové číslo 666

Samotný kód pro veškerý život, je to ČÍSLO ČLOVĚKA

Jeho počet je 6 neutronů, 6 protonů a 6 elektronů, šest set šedesát šest (666)

Ten, kdo ovládá DNA, ovládá Spasení.

Rouhání těla je znamením šelmy.

Číslo 666 se vztahuje k atomu uhlíku 12, který tvoří člověka.

6. dne Bůh stvořil člověka. Člověk je životní forma založená na UHLÍKU – 666.

 

Adam byl první člověk:

Atom Uhlík 12, jeden z 5 prvků v lidské DNA, se skládá ze 6 protonů, 6 elektronů a 6 neutronů, což se rovná 666.

DNA se skládá ze šesti menších molekul: pětiuhlíkového cukru zvaného deoxyribóza, molekuly fosfátu, a čtyři různé dusíkaté báze: adenin, thymin, cytosin a guanin.

Zjevení 13:18

Zde je moudrost. Kdo má rozum, nechť spočítá Číslo šelmy: neboť je to Číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.

Jinými slovy, lidstvo bez Boha je pouze jako TĚLO bez DUŠE, což je ČÍSLO ŠELMY – 666.

Člověk se skládá z uhlíku 12, což je 666 a ČÍSLO ŠELMY je 666. Toto opravdu není náhoda.

To je současný padlý, ale splatitelný stav lidstva, kdy je naše tělo a DUŠE v hříšném stavu, ale skrze Krista můžeme dojít SPASENÍ. V čemž se lidem satanistické elity – padlí andělé snaží zabránit.

Všichni totiž zhřešili a jsou daleko od Boží slávy a jsou ospravedlněni ZDARMA jeho milostí skrze vykoupení, které přišlo skrze Ježíše Krista.

— Římanům 3:23–24

Klíčem k pochopení toho všeho je uvědomit si, že lidstvo v současnosti existuje v padlém stavu. Ačkoli lidstvo mohlo být před Pádem Svaté, nyní potřebuje Vykoupení.

Lidstvo je ve stavu bestie 666 uhlíku – VE HMOTNÉM SVĚTĚ a potřebuje Krista.

Všichni lidé na zemi potřebují očistu skrze Krista, neboť jsou uvízlí ve HMOTĚ – v hmotném těle – v uhlíku 666 a potřebují duchovní očistu DUŠE, která nepřichází ze země – z hmotného tělesného světa, ale z duchovního světa, skrze Ježíše Krista, který přišel vykoupit a očistit VŠECHNY DUŠE. 

Proto vždy píšeme, že na tomto těle nezáleží, nýbrž na DUŠI a na tom koho si zvolíme. Zda tento hmotný tělesný technologický svět vedený satanisty nebo duchovní v hmotě neuvíznutý čistý svobodný svět u Boha a Ježíše Krista.

Luciferianská elita se snaží přesměrovat lidstvo pryč od tohoto Vykoupení a odepřít mu jakýkoli únik z jeho stavu tělesné identifikace – uhlíku 666.

Chtějí, aby se lidstvo snažilo vylepšit se pomocí TECHNOLOGIE v nanosyntetické transhumánní bioroboty, genetické manipulace, aby dosáhlo nesmrtelnosti zde na zemi a nemohlo, tak dojít duchovnímu SPASENÍ DUŠE.

Je to stejná lež ze Zahrady s Hadem, který nabízí lidstvu tajné znalosti ovoce, které přiměje lidstvo povznést se, aby se stalo Bohem a uniklo smrti.

Je to však podvod a hlavně PAST.

Technologie, kterou HAD nabízí, učiní z lidstva bestii a bude pod plnou kontrolou Lucifera.

Ovoce poznání – Jablko je např. na známé mobilní značce iPhone. Dávají lidem na oči první hřích, který s námi jde od počátku světa a je to taková připomínka toho za co svět vyměnil Boha a Jeho poznání.

Vyměnil ho za ďábelskou technologii, která předčila člověka. Umělá inteligence je ďábel sám o sobě. Je to ďábelská technologie, která je důvod vyhnání Adama a Evy z ráje.

Místo toho, aby lidé poslechli Boha a stačili jim informace, které jim ukázal a řekl Bůh, chtěli více a tak vyměnili Božské poznání za to od Satana – technologie – transhumanismus – manipulaci s DNA.

Smícháním železa s hlínou (nanotechnologie s masem) lidstvo ztrácí schopnost vnímat a hledat Boha.

Stručně řečeno, před vakcínou je lidstvo padlé, ale duchovně vybavené k tomu, aby si vybralo VYKOUPENÍ skrze Krista, ale po vakcíně lidstvo zůstává PADLÉ, bez této schopnosti zvolit si Krista.

Stává se PRÁZDNOU NÁDOBOU – PRÁZDNÝM TĚLEM BEZ DUŠE, které Lucifer naplní čistou satanskou poslušností a chtíčem.

Stává se genetickým hybridem – transhumánní zotročenou MYSLÍ.

1) Uhlík-12 je nejhojnější ze dvou stabilních izotopů prvku Carbon, tvoří 98,89 % uhlíku.

2) Fosfor, z řeckého phōsphoros, z phos ‚světlo‘ + phoros ‚přinášení‘, se dostáváme k: „Phosphorus“, což se rovná LUCIFER, Nositel světla.

Quantum Dot Vaccination bude používat jako aktivní složku LUCIFERÁZI.

Zářící část tohoto návrhu se tedy nazývá luciferáza. Může to být ještě jasnější?

Doslova to pojmenovali po Luciferovi.

Je to jejich otec a pamatujte si, že mu říkají The Light Bringer – Nosiel Světla.

The Illumined One – Osvícený.

Lord of the Iluminati – Pán illuminátů.

Luciferázy jsou enzymy, které využívají substrát zvaný luciferin spolu s kyslíkem a ATP v energetickém procesu, který produkuje světlo podobné žluté záři světlušek.

Sílu luciferázy využili vědci k vytvoření reakcí, jejichž světelný výstup se používá k monitorování biologických procesů včetně genové exprese, biomolekulární vazby a životaschopnosti buněk. Luciferáza je obecný termín pro třídu oxidačních enzymů, které produkují bioluminiscenci a obvykle se odlišuje od fotoproteinu.

Tento název poprvé použil Raphael Dubois, který vynalezl slova Luciferin a Luciferase pro substrát a enzym. Obě slova jsou odvozena z latinského slova Lucifer, což znamená Nosič světla.

Daniel 2:43:

Míchání železa s hlínou

A zatímco jsi viděl železo smíšené s hlínou, smísí se se semenem lidí; ale nebudou lnout jeden k druhému, jako se železo nemísí s hlínou.

 

Když se 666 člověk z uhlíku zkombinuje s kovy (železem) strojově genetického hybridního věku, prostřednictvím procesu nanotechnologie transhumanismu vakcinační technologie, budou označeny a identifikovány Luciferovým světlem pomocí LUCIFERÁZI.

Lidská spiritualita je ovlivněna dědičností a specifický gen, nazývaný vezikulární monoaminový transportér 2 (VMAT2), předurčuje lidi k duchovním nebo mystickým zážitkům.

Myšlenku navrhl genetik Dean Hamer v knize z roku 2004 nazvané Boží gen: Jak je víra pevně zabudována do našich genů.

Tato vakcína cílí na vezikulární monoaminový transportér 2, vypíná jej a tím narušuje schopnost člověka intuitivně vytušit, co je správné a špatné a dokonce myslet na BOHA. Lidé se stali prázdnými nádobami připravenými k naplnění indoktrinací Lucifera.

Uhlík 12 je samotný kód pro veškerý život a samozřejmě je to ČÍSLO ČLOVĚKA.

Jeho počet je 6 neutronů, 6 protonů a 6 elektronů, šest set šedesát šest (666).

Různé chemické prvky v kombinaci s uhlíkem 12 tvoří naši neduchovní, materiální podstatu.

ČÍSLO ŠELMY 666 je prostě PADLÝ ČLOVĚK Z MASA postrádající ducha.

Vakcína zbaví lidstvo jakéhokoli duchovního SPOJENÍ s Pánem – s Bohem a zanechá lidstvu prázdnou nádobu s uhlíkem 12, označenou luciferázou a naplněnou nanotechnologií, která mu umožňuje ovládat 5G satelitní systémy.

VŠICHNI, CO PŘIJALI MRNA VAKCÍNU – TECHNOLOGII, BYLI ZBAVENI SPOJENÍ S BOHEM, JELIKOŽ JE JEJICH DNA NARUŠENA A OVLÁDÁNA NANOTECHNOLOGIÍ, KTERÁ OVLÁDÁ JEJICH MYSL, TĚLO A VŠECHNY FUNKCE, KTERÉ ZABRAŇUJÍ NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S DUCHOVNÍM SVĚTEM.

ZNAMENÍ ŠELMY

Znamení šelmy není tolik o sledování jako o každém konkrétním individuálním člověku.

Už nás sledují mobilní telefony a kamerový dohled.

JDE O IDENTIFIKACI JEDNOHO INVIDUÁLNÍHO ČLOVĚKA V SYSTÉMU ŠELMY – UMĚLÉ INTELIGENCE, KDY JSTE OVLÁDÁNI NA DÁLKU A TÍM TAK ZBAVENI SPASENÍ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.

O TO CHCE LIDSTVO SATAN CELOU DOBU PŘIPRAVIT – O SPASENÍ VAŠI DUŠE.

PROTO SATANISTICKÉ ELITY CHTĚJÍ LIDSKÉ DUŠE TECHNOLOGIÍ – TRANSHUMANISMEM PŘETRHNOUT SPOJENÍ S BOHEM.

Znamení šelmy se tedy rovná prázdné nádobě člověka jako pouhé tělo z masa uhlíku (666) geneticky modifikované mRNA, opatřené luciferázou a napuštěné metalurgií z hydrogelové nanotechnologie ve vakcíně.

1. Korintským 15. kapitola: 50-57

Chci říci toto bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.

Hle, odhalím vám tajemství:

Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.

A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘

Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

Naše tělo je BOŽÍ CHRÁM – schánka neboli OBAL na naši DUŠI, který nesmí být nijak ničen ani narušen technologiemi. Kdokoliv ničí tělo – Boží chrám, toho zničí Bůh.

1 Korintským 3:16-17

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

Pro ty, kteří odmítají transhumánní nanotechnologii genetické modifikace a tím odmítají smíchat nanotechnologické kovy vakcíny (železo) s masem – jejich původním BOHEM stvořeným já, zůstanou s Pánem v Duchu svatém.

Nebude jim narušena jejich DUŠE.

Pokud jste nepřijali žádné mRNA technologické „vakcíny“, držte se toho dál, přijměte Krista a unikněte tak věčné smrti a tomuto SATANSKÉMU SVĚTU.

 

KLÍČ K SPASENÍ : ODMÍTNĚTE TRANSHUMANISMUS

Záleží, jakou cestu následujete a ztělesňujete – Boží nebo Luciferovu.

Odmítněte transhumanismus a zvolte Krista a budete spaseni.

Každý má možnost ho přijmout a dojít tak ke spasení DUŠE.

Odmítnětete ďáblovo transhumánní technologie, které se snaží lidi přetvořit k ďáblovu obrazu.

Bůh stvořil člověka a Satan ho již od počátku nenávidí , ano Satan nenávidí člověka od počátku tohoto světa.

Žárlí na nás, že nás Bůh vytvořil a že nám dal šanci. Satan si pouze hraje na to, že lidem pomáhá. Ve skutečnosti chce lidi zničit. A nejen to, chce aby lidé skončili ve věčném zatracení – věčné smrti, což je druhá smrt. Proto dělá vše proto, aby člověka PŘETVOŘIL a vzal mu jedinou možnost setkat se s Bohem.

Je to boj o naše DUŠE.

Bůh stvořil člověka a Satan robota, nyní chce lidi přetvořit na bioroboty, které bude ovládat.

A UŽ SE TO DĚJE.

Právě nyní. Každým dnem jsme blíž k ovládnutí světa, lidských těl a DUŠÍ umělou inteligencí.

Satan Adamovi a Evě v ráji řekl:

„Jezte tento strom…a i vy budete jako bohové!“ 

TO JE TA PAST.

Jablko na vašem chytrém iPhonu. Technologie. Čisté a jasné vědění od Boha, lidé vyměnili za TECHNOLOGIE, které je přemění na bezemoční transhumánní prázdné nádoby bez duše. Takto Satan ovládl svět. Děje se to právě nyní.

Technologie – UMĚLÁ INTELIGENCE je hrozba číslo 1, která ovládne celý svět a nostolí systém šelmy, který vede lidské DUŠE do věčného zatracení.

Jednoduše Transhumanismus odmítněte a vyhněte se SYSTÉMU ŠELMY.

Jedině tak dosáhnete VĚČNÉ SPÁSY.

Narodit se jako smrtelník a zemřít jako smrtelník.

Je to tak jednoduché.

 

Jsou zde pouze dvě volby :

1) Odmítněte transhumanistickou nesmrtelnost padlých , která je provázána Luciferovou technologií.

Zůstaňte smrtelným BOŽÍM STVOŘENÍM a žijte s Bohem, VĚČNĚ.

2) Staňte se TRANSHUMANISTOU – Biorobotem a ztraťte svou duši navždy.

Je to pouze VAŠE volba.

Sám Elon Musk říká, že vývoj umělé inteligence je jako VYVOLÁVÁNÍ DÉMONA a přesto říká, že musíme přejít na NEURALINK? Děje se to.

Tohle je KONEC HRY. END GAME.

Proč si myslíte, že Elon Musk požaduje, abychom se spojili s umělou inteligencí, pokud je to tak nebezpečná, jak říká?

Dává to někomu smysl? Samozřejmě že ne.

Sleduje Elitní agendu k zotročení lidstva pomocí technologie.

To není scifi, ale realita tohoto světa.

Děje se to stokrát rychleji, než kdokoli čekal. Exponenciálně: Postihl nás příslib.

Satanistická elita používá vědu /technologii/ transhumanismu k NARUŠENÍ toho, co Bůh vytvořil.

A lidé tomu propadnou, protože je to věda, a tak to zní „racionálně“ a ne „nadpřirozeně“, takže to nemá nic společného s tolik pomlouvanou „duchovní říší“.

Jak postupujeme, bude stále těžší přesvědčit lidi, že určitý typ technologie je zlý a hlavně nebezpečný pro lidskou DUŠI.

 

BITVA O NEPOSKVRNĚNÝ LIDSKÝ GENOM

Bůh ve Starém zákoně chtěl čistou krev (neposkvrněné lidi) a musel umožnit smytí všech těch, kteří svou vlastní volbou poskvrnili genetiku Božího Stvoření.

Pán vyhladil ty, kteří měli nakaženou genetiku (tj. Děti Padlých andělských zástupů.)

To vysvětluje veškeré Bohem nařízené násilí proti těm zvráceným lidem, Nephilim, a nutnost Velké potopy.

Byl to a stále je boj o LIDSKÝ GENOM A NAŠE DUŠE.

Musíte udělat jen jednu věc.

Narodit se jako smrtelník. A zemřít jako smrtelník.

Pokud budete hledat nesmrtelnost pomocí technologií transhumanismu a Lucifera, dosáhnete VEČNÉ SMRTI.

Narodit se jako smrtelník. A zemřít jako smrtelník.

To je vše, co musíte udělat.

Věčného života je dosaženo skrze víru v Krista, namísto ve Svět, který je v rukou Zlého – Satana, který chce lidem skrze TECHNOLOGII , kterou vkládá do jejich těl přetrhnout a přerušit spojení a vztah s Bohem, aby nemohli duše vstoupit do VĚČNÉHO RÁJE.

Je to buďto věčná smrt a nebo věčný život.

Satan chce lidem dát skrz technologii nesmrtelnost zde na zemi, což je jeho PAST, kterou lidi láká na přijetí znamení šelmy.

Bůh nabízí věčný život zadarmo skrze přijetí Ježíše Krista jako Spasitele. Skrze Krista jsme spaseni, vzáni na milost a po smrti duše přejde do VĚČNOSTI – VĚČNÉHO ŽIVOTA.

Po přijetí systému šelmy – umělé inteligence, mRNA vakcín měnících DNA, duchovno a vaše duše nemá šanci navázání spojení s Bohem, protože je kód DNA již narušen a uvízl ve hmotě – uhlíku 666, tudíž nemůže přejít do věčného života, nýbrž do věčné smrti.

Lidé přijímací tyto technologie, jsou chodící prázdné nádoby bez duše neschopné navázat spojení s DUCHOVNÍM SVĚTEM A BOHEM.

Jsou uvízlí v hmotě – tělesném neemočním světě – systému šelmy.

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat